Trang 2281, kết quả từ 22801 tới 22810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Duy Cợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Cợ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Viết Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Minh Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Minh Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Xuân Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Chua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...227622772278227922802281228222832284...74341