Trang 2289, kết quả từ 22881 tới 22890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Rơ Ma Hrưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Rơ Ma Hrưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ La Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Tria

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tria, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Hồng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Phụng Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phụng Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Minh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 17/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ NguyễnVăn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NguyễnVăn Bút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 30/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...228422852286228722882289229022912292...74341