Trang 2313, kết quả từ 23121 tới 23130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Công Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Công Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vi Đức Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Đức Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thoả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thoả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Khắc Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...230823092310231123122313231423152316...74341