Trang 2335, kết quả từ 23341 tới 23350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Mạnh Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Mạnh Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Mứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Mứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Phẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nghiêm Văn Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Văn Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...233023312332233323342335233623372338...74341