Trang 2345, kết quả từ 23441 tới 23450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 26/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn ốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Gia Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Gia Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 26/11/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đắc Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đắc Phòng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Túc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Đinh Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đinh Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tô Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Trung Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 12/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...234023412342234323442345234623472348...74341