Trang 2423, kết quả từ 24221 tới 24230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thiên Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiên Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang ấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Văn Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Viết Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Viết Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Hồng Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Đức Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đức Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...241824192420242124222423242424252426...74341