Trang 2456, kết quả từ 24551 tới 24560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Quang Nhương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quang Nhương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 11/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Duy Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Duy Nhượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lưu Đình Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đình Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Như, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vương Đình Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Đình Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Nhiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Như, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tô Minh Nhiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Minh Nhiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...245124522453245424552456245724582459...74341