Trang 2517, kết quả từ 25161 tới 25170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Phòn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phòn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nông Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Phù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lý Văn Phói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Phói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lục Văn Phùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Phùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phương Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phương Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phe, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Nừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 31/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Xuân Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...251225132514251525162517251825192520...74341