Trang 2522, kết quả từ 25211 tới 25220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Ngói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Ngói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lý Kim Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Kim Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nông Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 2/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Nén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nén, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hứa Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Mó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mó, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ La Văn Mộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Mộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...251725182519252025212522252325242525...74341