Trang 2527, kết quả từ 25261 tới 25270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vi Văn Ló

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Ló, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phùng Văn Lén

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Lén, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lục Văn Loãng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Loãng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tô Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Văn Liền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Liền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vi Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hứa Văn Lìm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Lìm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lưu Quý Lãm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Quý Lãm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nông Văn Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...252225232524252525262527252825292530...74341