Trang 2531, kết quả từ 25301 tới 25310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Văn Khè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Khè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vương Minh Khầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Minh Khầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nông Văn Khầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Khầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Khầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Khầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nông Quang Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Quang Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 6/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lương Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mạc Đình Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Đình Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Văn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...252625272528252925302531253225332534...74341