Trang 2534, kết quả từ 25331 tới 25340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bế Văn Hoáy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bế Văn Hoáy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Văn Héo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Héo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vương Ký Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Ký Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hứa Quốc Hoáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Quốc Hoáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vi Văn Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lý Minh Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Minh Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ La Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông Văn Hắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Hắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lăng Văn Han

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lăng Văn Han, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 4/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...252925302531253225332534253525362537...74341