Trang 2533, kết quả từ 25321 tới 25330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vi Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Xuân Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nông Văn Hón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Hón, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vi Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 13/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nông Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Chu Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trang Tô Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trang Tô Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hứa Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...252825292530253125322533253425352536...74341