Trang 2605, kết quả từ 26041 tới 26050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Gia Khử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Khử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Sơn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Sơn Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lư Văn Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lư Văn Kiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Trọng Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Kha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Khu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Hoàng Hưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hoàng Hưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Huy Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...260026012602260326042605260626072608...74341