Trang 2628, kết quả từ 26271 tới 26280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Bá Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bá Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 16/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Ngọc Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Trước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Trước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 18/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Anh Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Tôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đồng Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đồng Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 2/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân On, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...262326242625262626272628262926302631...74341