Trang 2631, kết quả từ 26301 tới 26310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Cựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Cựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cốt Cảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cốt Cảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 28/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tào Quế Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tào Quế Cẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hữu Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 30/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Xú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Kim Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...262626272628262926302631263226332634...74341