Trang 2668, kết quả từ 26671 tới 26680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Quang Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Kim Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Kim Huận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Huận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Xuân Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hoạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng P Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng P Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...266326642665266626672668266926702671...74341