Trang 2736, kết quả từ 27351 tới 27360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đồng Chí Hiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Hiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 6/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Thành Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thành Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phà Văn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phà Văn Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 4/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quang Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...273127322733273427352736273727382739...74341