Trang 2740, kết quả từ 27391 tới 27400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 2/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Bá Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Bá Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 20/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 25/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 25/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Xuân Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 2/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Mắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Mắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 3/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Xuân Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...273527362737273827392740274127422743...74341