Trang 2840, kết quả từ 28391 tới 28400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lại Xuân Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Xuân Canh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Bào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Canh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 30/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Canh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 23/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 13/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đức Bội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Bội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bột, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tô Quang Bưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Quang Bưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...283528362837283828392840284128422843...74341