Trang 2841, kết quả từ 28401 tới 28410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoa Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoa Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 22/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Bẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Quang Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...283628372838283928402841284228432844...74341