Trang 2891, kết quả từ 28901 tới 28910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Co

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Co, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Tuấn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tuấn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đức Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nghiêm Thị Chội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Thị Chội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 26/10/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Xuân Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiệc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiệc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...288628872888288928902891289228932894...74341