Trang 2897, kết quả từ 28961 tới 28970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn ấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 24/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Bái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ban, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Xứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Xứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ ĐoànVăn Phả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ĐoànVăn Phả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 16/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...289228932894289528962897289828992900...74341