Trang 2917, kết quả từ 29161 tới 29170 trong số 743413 kết quả

  1. Liệt sĩ Hoàng Văn Đức

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hoàng Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  2. Liệt sĩ Trần Văn Hậu

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Trần Văn Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  3. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoà

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hoàng Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  4. Liệt sĩ Triệu Xuân Đức

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Triệu Xuân Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  5. Liệt sĩ Lương Đại Hoà

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lương Đại Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  6. Liệt sĩ Hoàng Văn Đức

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hoàng Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  7. Liệt sĩ Nông Văn Đường

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nông Văn Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  9. Liệt sĩ Hoàng Văn Đỗi

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Hoàng Văn Đỗi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  10. Liệt sĩ Mai Trọng Đảng

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Mai Trọng Đảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...291229132914291529162917291829192920...74341