Trang 2922, kết quả từ 29211 tới 29220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đảng Tiến Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đảng Tiến Trang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 20/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Long Thái Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Long Thái Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Ng Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ng Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Tiến Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiến Tập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Xuân Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...291729182919292029212922292329242925...74341