Trang 2923, kết quả từ 29221 tới 29230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Đức Nguyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Nguyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ La Văn Nó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Nó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Minh Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lý Đại Mốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Đại Mốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Kim Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lươi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Kim Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Kim Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...291829192920292129222923292429252926...74341