Trang 3002, kết quả từ 30011 tới 30020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đình Hài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Hoàng Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hoàng Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Đình Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Đình Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Bình Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bình Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Trọng Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...299729982999300030013002300330043005...74341