Trang 3005, kết quả từ 30041 tới 30050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Đĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Đĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Dảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Dảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hoài Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoài Đảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Diến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Diến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Xuân Đát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Đát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Quốc Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Đang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Quốc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quốc Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguiyễn Trọng Côn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguiyễn Trọng Côn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...300030013002300330043005300630073008...74341