Trang 3008, kết quả từ 30071 tới 30080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Càn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Càn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Ngọc Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Gia Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Gia Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Bền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Ngọc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phú ăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú ăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...300330043005300630073008300930103011...74341