Trang 3029, kết quả từ 30281 tới 30290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Thập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Xuân Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Duy Thạch.

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Duy Thạch., nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Ngọc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Đình Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...302430253026302730283029303030313032...74341