Trang 3051, kết quả từ 30501 tới 30510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hữu Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Tuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Trác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Trác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Huy Tráng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Tráng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đức Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Khắc Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Khắc Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tráng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tráng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Tơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...304630473048304930503051305230533054...74341