Trang 3075, kết quả từ 30741 tới 30750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Đảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Dệnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Dệnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Viết Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Doãn Đoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Doãn Đoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Như Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Như Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Long Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Long Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Diệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Thế Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...307030713072307330743075307630773078...74341