Trang 3083, kết quả từ 30821 tới 30830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Dãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Dãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 5/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 18/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 2/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 20/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 16/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...307830793080308130823083308430853086...74341