Trang 3090, kết quả từ 30891 tới 30900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Thế Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thế Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng Sỹ Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Sỹ Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngãi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Đắc Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đắc Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...308530863087308830893090309130923093...74341