Trang 3117, kết quả từ 31161 tới 31170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phương Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phương Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Xoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Xoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Vọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Vọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...311231133114311531163117311831193120...74341