Trang 3162, kết quả từ 31611 tới 31620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Bá Đôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bá Đôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Trọng Đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Đích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Quốc Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quốc Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Văn Đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Công Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...315731583159316031613162316331643165...74341