Trang 3169, kết quả từ 31681 tới 31690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đức Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hồng Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Chủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Chủng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Duy Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Duy Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Côi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Côi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Đức Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Chuẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 23/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...316431653166316731683169317031713172...74341