Trang 3216, kết quả từ 32151 tới 32160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Trọng Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Ngọc Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Xuân Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 31/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Kim Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kim Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Chí Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Đăng Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đăng Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Công Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...321132123213321432153216321732183219...74341