Trang 3231, kết quả từ 32301 tới 32310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Điệc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Điệc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 21/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Dương Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dương Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Đạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 14/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Ngọc Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...322632273228322932303231323232333234...74341