Trang 3233, kết quả từ 32321 tới 32330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Hùng Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hùng Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Bá Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Đáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Thị Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Ninh Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ninh Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 9/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Duy Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Ngọc Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Đảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...322832293230323132323233323432353236...74341