Trang 3423, kết quả từ 34221 tới 34230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cù Huy Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù Huy Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Huyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Huyễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...341834193420342134223423342434253426...74341