Trang 3433, kết quả từ 34321 tới 34330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Long Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Long Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Gia Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Gia Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Hữu Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Hữu Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 2/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Duy Điệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Duy Điệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...342834293430343134323433343434353436...74341