Trang 3517, kết quả từ 35161 tới 35170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Quang Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Cúc Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cúc Vàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Viêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Viêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...351235133514351535163517351835193520...74341