Trang 3551, kết quả từ 35501 tới 35510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Kim Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào xuân Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào xuân Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyến Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyến Văn Nha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...354635473548354935503551355235533554...74341