Trang 3555, kết quả từ 35541 tới 35550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Mã Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mã Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Mạnh Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Mạnh Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...355035513552355335543555355635573558...74341