Trang 3583, kết quả từ 35821 tới 35830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Quảng Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quảng Tuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Tu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lưu A Trưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu A Trưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Đình Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Thuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Tiến Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tiến Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Văn Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Liệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...357835793580358135823583358435853586...74341