Trang 3605, kết quả từ 36041 tới 36050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phú Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Gia Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gia Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đồng Chí Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Nhượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Bá Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Khắc Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...360036013602360336043605360636073608...74341