Trang 3634, kết quả từ 36331 tới 36340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Võ Chấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Võ Chấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Bá Liền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Bá Liền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 25/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Vút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Vút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/4/1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Trọng Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trọng Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Viết Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Viết Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Dạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Dạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...362936303631363236333634363536363637...74341