Trang 3672, kết quả từ 36711 tới 36720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Chuồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Chuồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 12/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Kim Soan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Soan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Luyện Bá Khuynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Luyện Bá Khuynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Phước Kiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Kiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Ngọc Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Nghếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nghếc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 5/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Huy Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ky

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ky, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...366736683669367036713672367336743675...74341