Trang 3673, kết quả từ 36721 tới 36730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Bưởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Bưởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 25/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Can

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Can, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Xuân Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xuân Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 14/2/1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Oai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 21/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 14/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Phú Soạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phú Soạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Thị Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Cang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...366836693670367136723673367436753676...74341